Leadership

Member of the Board
 • Jia Quanchen (Chairman of the Board)

 • Jia Yulan (Vice Chairman of the Board)

 • Jia Xiaoyu (Director)

 • Zhao Fenglei (Director)

 • Song Mingjie (Director)

 • Xu Maoshun (Independent Director)

 • Xiao Hongying (Independent Director)

 • Sun Jianqiang (Independent Director)

 • Fu Yu (Independent Director)


 

Board of Supervisors
 • Zhao Huansen (Chairman of the Supervisory Board)

 • Fu Siqi (Supervisor)

 • Yuan Ruifeng (Supervisor)

 

Senior Leadership
 • Jia Xiaoyu (President)

 • Chen Jian (Vice President)

 • Mo Baixin (Board Secretary and Vice President)

 • Liu Tao (Financial Controller)